Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.182
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Kompleksowa restrukturyzacja i prywatyzacja publicznej służby zdrowia

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Realizowany od 1998 roku program wprowadził zmiany systemowe wymuszające właściwe gospodarowanie środkami i niezbędne zmiany strukturalne wewnątrz placówek służby zdrowia. Został on starannie przygotowany i w sposób wzorcowy przeprowadzony. Samorząd dokonał z olbrzymią determinacją nie tylko zmiany w charakterze i formach organizacyjno-prawnych, ale i w sposobie myślenia pracowników przekształcanych instytucji. Osiągnięto zakładane efekty ekonomiczne, a przede wszystkim poprawę jakości i dostępności usług dla mieszkańców.

Gliwice jako jedno z nielicznych w kraju miast przeprowadziło całościową restrukturyzację i daleko posuniętą prywatyzację służby zdrowia. Lecznictwo ambulatoryjne i szpitalne jest obecnie prowadzone przez spółki prawa handlowego w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, które nie są, poza jednym wyjątkiem (Szpitalem Miejskim sp. z o.o.), objęte nadzorem właścicielskim przez administrację samorządową. Spółki są niezależne finansowo i organizacyjnie, prowadzą swoją politykę rozwoju i inwestycji. Co więcej, odpowiadają elastycznie na potrzeby rynku, specjalizują się i podwyższają jakość świadczonych usług. NZOZy działają w budynkach dzierżawionych po preferencyjnych stawkach od miasta, które są poddawane gruntownej modernizacji. Miasto równolegle z procesem restrukturyzacji prowadziło szeroko zakrojony program inwestycji i remontów w lokalach przeznaczonych na działalność medyczną. Zmiany organizacyjne w szpitalach doprowadziły do likwidacji nierentownych oddziałów i utworzenia w ich miejsce nowych (np. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w miejsce oddziału zakaźnego, nowy Oddział Udarowy), ograniczenia zatrudnienia czy stosowania outsourcingu. Przeprowadzono w placówkach znaczące prace inwestycyjno-remontowe (termomodernizacje, przekrojowe renowacje), zakupiono nowoczesną aparaturę medyczną.

Efektem procesu restrukturyzacji jest zdecydowana poprawa kondycji finansowej placówek opieki zdrowotnej. Utworzone w lecznictwie ambulatoryjny podmioty bilansują się lub uzyskują zyski (25 przychodni w latach 2006-2007 osiągnęło wzrost przychodów o 15%; 24 w 2006 r. i 20 w 2007 r. łączny zysk roczny na poziomie ok. 1 mln. zł). W 2008 r. wszystkie szpitale osiągnęły zysk (łącznie prawie 4 mln. zł). Przyjęta forma organizacyjna wymusza na zarządach dyscyplinę organizacyjno-finansową, co wyklucza możliwość niekontrolowanego zaciągania zobowiązań. W rezultacie ograniczono zatrudnienie, nastąpił realny wzrost płac wszystkich pracowników, osiągnięto poprawę jakości usług (nowa aparatura medyczna) i komfortu pracy.

Łączny koszt restrukturyzacji to 37 mln. zł (wydatki na lecznictwo ambulatoryjne - 9,64 mln. zł i lecznictwo zamknięte - 27,4 mln. zł) i 18,5 mln. zł przejętych zobowiązań.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-01

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gliwice
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-100 Gliwice
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Gliwicach
Ulica:  ul. Zwycięstwa 21
Wirtyna internetowa:  www.um.gliwice.pl
 www.gliwice.eu
Liczba mieszkańców:  183.247
Osoby kontaktowe:  Lucyna Woźniak
 Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
 tel. 32 238 54 31
 e@mail: zd@um.gliwice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych