Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.845
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Polsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w średniowiecznym grodzie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Gminę Byczyna cechuje bogate dziedzictwo historyczne, ciekawy układ architektoniczny, średniowieczny charakter oraz stosunkowo mało zanieczyszczone środowisko naturalne.  Jest to gmina rolnicza, nie posiadająca rozwiniętego przemysłu, dlatego założenia strategiczne gminy zakładają wykorzystanie potencjału turystycznego i walorów historycznych w celu poprawienia sytuacji gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy. Gmina podjęła szereg działań zmierzających do wypromowania lokalnego produktu turystycznego związanego z powrotem do średniowiecznych realiów i ruchem rycerskim.W 2003 roku władze Byczyny wraz z Opolskim Bractwem Rycerskim zorganizowały pierwszy Jarmark Średniowieczny w Byczynie. Nawiązywał on do średniowiecznych jarmarków, które odbywały się w mieście kilkaset lat temu.  Podczas tej imprezy narodziła się idea budowy drewnianego grodu stylizowanego na średniowieczną budowlę.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

We  współpracy  z miastem Zlate Hory oraz ruchem rycerskim z Czech Sermirsky Spolek Jesenik  gmina opracowała i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Polsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa – budowa średniowiecznego grodu drewnianego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska. Projekt zakładał wybudowanie drewnianego grodu stylizowanego na średniowieczny, który byłby siedzibą bractw rycerskich z Polski i Czech, a przede wszystkim atrakcją, dzięki której wzrósłby zdecydowanie potencjał turystyczny Gminy. Projekt był realizowany od maja 2005 do grudnia 2007 roku. Celem projektu było zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej poprzez wspieranie infrastruktury turystycznej i stworzenie dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości.   Projekt był podzielony na trzy etapy. W pierwszym opracowano studium wykonalności projektu i plan promocji, dwa kolejne etapy obejmowały prace budowlane. 

Budowa grodu  rozpoczęła się w lipcu 2006 roku. W dniach 3 - 4 września 2006 roku, podczas Międzynarodowego Festynu Rycerskiego, odbyła się uroczystość „wbicia pala” – symbolicznego rozpoczęcia inwestycji. Efektem projektu jest utworzenie Polsko - Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa, które ma swoją siedzibę w nowowybudowanym, drewnianym Grodzie. Gród został usytuowany na wyspie otoczonej naturalną fosą nad zalewie Biskupice-Brzózki.  Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 1970 m2.  Charakterystycznymi elementami palisady są dwie wieże bramne. Trybuna i galeria mogą pomieścić jednorazowo ok. 650 widzów. W budynku znajdują się:  karczma i gospoda, stajnia, zbrojownia i kuźnia, pokoje gościnne i zaplecze socjalne. W obiekcie jest 50 całorocznych miejsc noclegowych o standardzie turystycznym. Gród jest miejscem ekspozycji różnego rodzaju wystaw, galerii, plenerowych sztuk teatralnych (patrz - Załącznik: Folder promocyjny Polsko - Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa). 

Zarząd i opiekę nad obiektem sprawuje Ośrodek Kultury w Byczynie. Instytucja ta, w porozumieniu z bractwami rycerskimi, organizuje i prowadzi wszystkie działania z zakresu tworzenia i realizowania oferty kulturalnej. Funkcjonowanie Polsko - Czeskiego Centrum Szkolenia opiera się na stałej współpracy społeczności lokalnych z Polski i Czech. Organizowane są  "wymiany młodzieży" polskiej i czeskiej w zakresie szkół z terenów zainteresowanych projektem oraz różnego rodzaju warsztaty rzemiosł dawnych, spotkania integracyjne, mające na celu likwidacje barier mentalnych ludności Polski i Czech.  W Grodzie organizowane są szkolenia rycerskie oraz nauka fechtunku broń białą, pokazy walk rycerskich i wojów wczesnośredniowiecznych, inscenizacje bitew, turniejów rycerskich,  turnieje konne i nauka jazdy konnej, pokazy katowskie i warsztaty łucznicze, rzutu toporem, włócznią i nożem, ceramiczne, kowalskie, płatnerskie, ciesielskie, bartnicze, mincerskie.B

Bardzo ważnym element projektu była szeroko prowadzona akcja promocyjna. Przez cały czas trwania prac umieszczane były informacje na stronie internetowej Gminy. Informacje o przedsięwzięciu ukazywały się w mediach ogólnopolskich ( Gazeta Wyborcza, TVP, TVN), lokalnych i regionalnych.  

W 2007 roku został opracowany Plan rewitalizacji Miasta, który obejmuje poprawę infrastruktury komunikacji pieszej i kołowej w obrębie miasta, renowację  zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacja zabytkowych wież, renowację spichlerza i zabytkowych obiektów sakralnych Byczyny oraz utworzenie Izby Tradycji z punktem widokowym w Ratuszu, zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, odbudowę zwartej zabudowy w obrębie murów miejskich. Przygotowano także projekt zagospodarowania terenu dookoła Grodu. Objął on utworzenia Podegrodzia, m.in. budowę mostu zwodzonego i fosy.
Rezultaty wdrożenia narzędzia

     Gród stał się obiektem o  znaczeniu kulturotwórczym dla całego regionu, a zarazem atrakcją o znaczeniu transgranicznym z uwagi na uczestnictwo w projekcie przedstawicieli samorządu i bractw rycerskich z Czech.

Od kilku lat samorząd tworzy kompleksową ofertę turystyczną związaną  "powrotem do średniowiecznych realiów" pod nazwą "Rycerska Byczyna". Od 2003 roku organizowane są Międzynarodowe Festyny Rycerskie.  Festyny odbywają się w Byczynie dwa razy do roku - na przełomie kwietnia i maja oraz na początku września.  Byczyńskim festynom towarzyszą pokazy walk rycerskich i bohunowych, warsztaty tańca średniowiecznego, gry i zabawy plebejskie, pokazy ognia, a także prezentacja wyrobów rękodzielniczych.  Miasto odwiedzają wówczas przedstawiciele rycerstwa z różnych krajów Europy m.in. z Czech, Słowacji, Rosji, Białorusi, Austrii, Niemiec i Danii.
Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 4 322 182 zł, z tego 2 777 116 zł to kwota dofinansowania z EFRR.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych