Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.803
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Wielofunkcyjna Stodoła Wielkopolska w Nowym Tomyślu - miejsce kultury i rzemiosła

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Nowy Tomyśl jest jednym z dwóch najważniejszych w Polsce obszarów produkcji wikliny i wyrobu towarów wikliniarskich. Stan taki wymuszał konieczność dysponowania obiektem, który mógłby służyć za miejsce spotkań lokalnych rzemieślników. Nie mógł pełnić tej roli – ze względu na swoją niewielką powierzchnię – główny budynek muzealny tamtejszego Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, będący zaadaptowanym na potrzeby wystawiennicze oryginalnym olenderskim budynkiem mieszkalnym. W związku z powyższym z inicjatywą budowy nowego obiektu wystąpiło Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy. Ono też poniosło część kosztów budowy.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Partnerzy przystępujący do realizacji przedsięwzięcia traktowali budowę obiektu nie jedynie w kategoriach wyłącznie własnej sfery działania. Porozumienie objęło:

  • administrację samorządową;
  • muzeum narodowe;
  • organizację pozarządową – wspomniane Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy.

Dzięki temu powstał obiekt finansowany przez władze lokalne i NGOs, który został przekazany do eksploatacji Muzeum Narodowemu Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W ten sposób zapewniono stałą eksploatację i opiekę nad obiektem. Mimo problemów związanych z nietypowością, podjęto decyzję o wyborze projektu osadzonego w realiach historycznych. Budynek stanowi bowiem wierną kopię stodoły wznoszonej na tamtych terenach przez olędrów w XVIII i XIX wieku. Jest to rzecz godna zauważenia – często w mniejszych jednostkach samorządu rachunek ekonomiczny jest jedynym czynnikiem przesądzającym o wyborze realizowanego projektu. Sama budowa rozpoczęła się w maju 2005 roku, zaś została ukończona w maju 2006 roku. 

      

Rezultaty wdrożenia narzędzia
Budynek służy również na potrzeby cyklicznych imprez organizowanych zarówno przez Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa – Ogólnopolskie Plenery Wikliniarskie, Spotkania Młodych Plecionkarzy, jak i przez władze samorządowe – Jarmark Chmielowo-Wikliniarski. Od czasu budowy Wielofunkcyjnej Stodoły Wielkopolskiej Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa obserwuje stały przyrost liczby gości muzeum. W roku 2007 liczba ta przekroczyła 4.000 osób. 

 

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Sama budowa rozpoczęła się w maju 2005 roku, zaś została ukończona w maju 2006 roku. Wartość obiektu szacowana jest na kwotę 500 000 złotych, jednakże koszt poniesiony w gotówce wyniósł zaledwie ok. 300 tys. zł. Przy budowie  zostało bowiem zaangażowanych około 100 firm, które poniosły pozostałe nakłady – głównie w postaci nakładu pracy. Wszystkie te firmy zostały uhonorowane pamiątkowymi plakietami kamiennymi wmurowanymi w opaskę otaczającą budynek.

Zasady równości płci

Opisywana praktyka w sposób pośredni wpływa na zapewnienie równości szans kobiet i mężczyzn. Następuje to poprzez stworzenie miejsca, gdzie kobiety – stanowiące na wsi większą część bezrobotnych – mogą prezentować swoje wyroby.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Choć wynikiem rzeczowym opisywanego projektu było powstanie określonego obiektu, to równie istotny jak efekt końcowy jest sposób jego osiągnięcia. Odbyło się to bowiem w bardzo szerokiej współpracy administracji publicznej ze społeczeństwem obywatelskim – w tym przede wszystkim Stowarzyszeniem Plecionkarzy i Wikliniarzy. Podkreślić należy, że do realizacji określonych prac zostali pozyskani również więźniowie z Wronek. Nie jest to częsty przypadek, kiedy administracja samorządowa decyduje się na szersze wykorzystanie pensjonariuszy zakładu karnego – a odgrywa to istotną funkcję resocjalizacyjną.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Istota zaprezentowanej praktyki nie polega oczywiście na samym wzniesieniu obiektu. Na uwagę zasługują:

  • zdolność do współpracy między różnymi sektorami – która powinna być normą, a nie wyjątkiem;
  • umiejętność pozyskania lokalnego społeczeństwa do współrealizacji obiektu, co przyniosło 40% oszczędność w poniesionych kosztach;
  • troska o upamiętnienie przemijającego krajobrazu kulturowego.Przy takim spojrzeniu na opisaną praktykę okazuje się, że może ona służyć jako drogowskaz dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. 

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych