Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.551
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Oddolne realizowanie potrzeb - szansą na aktywizację społeczno - kulturalną mieszkańców gminy Psary

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Poprzez tworzenie lokalnych grup udało się zaangażować dużą grupę mieszkańców w różnym wieku do określania problemów, a w następstwie do wspólnej pracy przy pisaniu i realizacji projektów. Pierwszą taką grupą byli aktywni mieszkańcy sołectwa Preczów. W skład Grupy Odnowy Wsi weszli: kierownik Świetlicy, prezeska KGW, prezeska Akcji Katolickiej, ksiądz, prezes OSP, sołtys i rada sołecka. Z ich inicjatywy został napisany projekt „Świetlica naszą Oazą", na którego realizację otrzymano dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi. Ich sukces zmobilizował inne środowiska do tworzenia nowych grup. Powstała „Młodzieżowa Fabryka Sztuki - PAKA", która w Sarnowie rozpoczęła działania od definiowania swoich problemów i potrzeb, a następnie przystąpiła do pisania projektów. Następne sukcesy spowodowały, że przedstawiciele grup postanowili zjednoczyć siły i w listopadzie 2006 zarejestrowano Stowarzyszenie „RAZEM NA RZECZ GMINY PSARY", które rozpoczęło swoją działalność na szerszą skalę, by móc zaspokajać swoje potrzeby kulturalne i społeczne. Do tej pory ożywiano, mobilizowano grupy aktywne - liderów środowisk młodzieżowych i osób dorosłych. W 2008 roku ogłoszono konkurs „Partnerstwo na rzecz kultury Gminy Psary", kierowany do kół gospodyń wiejskich. Przy pomocy pracowników GOK gospodynie zrealizowały 4 swoje pomysły. Ich wiara we własne siły i duma z organizacji integracyjnych imprez w swoim sołectwie, spowodowały, że na 2009 rok już 6 KGW zgłosiło chęć realizacji ich projektów. Na początku 2009 roku GOK złożył wspólny projekt z OSP w Strzyżowicach, upatrując nowych aktywnych inicjatorów i partnerów realizacji usług kulturalnych. Aby przyśpieszyć proces oddolnych inicjatyw GOK złożył 2 wnioski: w ramach Poddziałania 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" o dofinansowanie Projektu: pt. „Inicjatywa Przyszłość przed nami sposobem na ograniczenie wykluczenia społecznego na terenie Gminy Psary oraz gmin sąsiadujących"; w ramach Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" o dofinansowanie Projektu: „Sukces z Unią Europejską - szansa dla osób pracujących z Gminy Psary oraz gmin sąsiadujących". Wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostały przekazane pod obrady Komisji Oceny Projektów.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-04-17

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Psary
Powiat:  będziński
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  42-575 Strzyżowice
Jednostka wdrażająca:  Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
Ulica:  ul. Zwycięstwa 2, Gródków
Wirtyna internetowa:  www.gok-psary.pl
Liczba mieszkańców:  11.217
Osoby kontaktowe:  Urszula Niecoń
 Dyrektor GOK
 tel. 32 2672259
 e@mail: gokpsary@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych